1556267

มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ ประจำปี 2561

ที่ห้องประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดร. จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ โดยเป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ “นโยบายด้านการบริหารงานวิจัย เพื่อการพัฒนางานบนพื้นที่สูงโครงการหลวง” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการ และนักพัฒนาพื้นที่สูง กว่า 450 คน โดย ดร. จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง กล่าวว่าการวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งเน้นการสรรค์สร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน ทั้งด้านการเกษตร สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อใช้แก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกร การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนในพื้นที่ อย่างไรก็ตามสิ่งที่อยากฝากคือการพัฒนานักวิจัยให้มีองค์ความรู้ และการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย ได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ มีการศึกษาต่อยอดงานวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมจากผลงานวิจัย เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงนำความรู้และเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทย
ด้านพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงกล่าวว่า ในการจัดประชุมวิชาการผลงานวิจัยครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลสำเร็จและความก้าวหน้างานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อนำไปสู่การพัฒนา เผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านงานวิชาการระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพันธมิตรวิจัย เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มูลนิธิโครงการหลวงได้อนุมัติงบประมาณดำเนินงานวิจัยใน 10 สาขา โดยมีงานวิจัยหลัก จำนวน 36 โครงการ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนโครงการหลวง ยังได้อนุมัติงบประมาณดำเนินงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย 5 แผนงาน รวม 44 โครงการหลัก 92 โครงการย่อย ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จที่น่าพอใจ และจะพัฒนาให้ก้าวหน้าในปีต่อไป โดยผลงานเด่นๆ ได้แก่การเพาะเห็ดหลินจือแดง ที่มีคุณภาพสูงและราคาถูกกว่าต่างประเทศ การพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง เป็นต้น นอกจากนี้การประชุมครั้งนี้นอกจากสรุปผลการดำเนินงานแล้วจะได้วางแผนการทำงานในปีหน้าเป็นแผนประจำปี มีงบประมาณรองรับ มีการวิจัยที่ตอบโจทย์ของโครงการหลวง ประเทศชาติ สังคม และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่มากขึ้น สอดรับกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป็นไปตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวงให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้ภายในงานได้จัดให้มีการจัดแสดง นิทรรศการผลงานวิจัยเด่นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น นิทรรศการ “อาหารปลอดภัยจากพื้นที่สูง” ได้แก่ ระบบการปลูกพืชไร้ดินอินทรีย์ โดยการนำสารสะลายธาตุอาหารพืชอินทรีย์มาทดแทนสารละลายธาตุอาหารพืชเคมี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีความปลอดภัย รสชาติดี มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชท้องถิ่น ได้แก่ ชาเมี่ยงซึ่งนำไปสกัดเป็นเวชสำอางชนิดต่าง ๆ น้ำมันมะแตกเป็นส่วนประกอบของบาล์มลดการอักเสบ แก้ปวด และผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมสกัดจากหญ้าถอดปล้อง รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ข้าวท้องถิ่น อาทิ ข้าวเฮาะเลอทิญ ข้าวบือบอ ข้าวบือซอมีหรือข้าวไก่ป่า ข้าวเหล่าซูหย่า และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากโครงการปศุสัตว์โครงการหลวง ได้แก่ ไก่กระดูกดำ ไก่ฟ้า ไก่เบรส สุกรเหมยซานพันธุ์แท้และลูกผสม ซึ่งผลิตภัณฑ์เด่นเหล่านี้มีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทดสอบรสชาติด้วย

1556260 1556263 1556264 1556265 1556267 S__16449602 S__16449609

Share with :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *