169575

เกษตรเชียงใหม่จัดกิจกรรมนำสื่อเยี่ยมชมการผลิตลำไยคุณภาพ.

เกษตรเชียงใหม่จัดกิจกรรมนำสื่อเยี่ยมชมการผลิตลำไยคุณภาพ.  วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 10.30น.  นายสมพล แสนคำ เป็นประธานเปิดกิจกรรม press Tours โครงการรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ ปี 2561  ณ แปลงเกษตรกรตัวอย่าง นางยุพิน กันทาแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง โดยมีนายมนัส สุริยสิงห์ นายอำเภอแม่วาง กล่าวต้อนรับ โดยนายสมพล แสนคำ กล่าวว่า ปัญหาของลำไยในฤดูที่ผ่านมาพบว่า ลำไยติดผลดกเกินไป ผลกระทบที่ตามมา คือผลลำไยมีขนาดเล็กลงมาก ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ขายไม่ได้ราคา กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ มุ่งพัฒนาคุณภาพลำไยสดมากกว่า 20,000 ตันในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ให้เป็นเกรด AA เพื่อกระตุ้นการบริโภคสดในประเทศลดการพึ่งพาตลาดอินโดนีเซีย ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ส่วนจังหวัดเชียงใหม่นั้น ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ ปี 2561 โดยมีผลการดำเนินการ คือ พัฒนาลำไย ให้มีคุณภาพใน 17 อำเภอ เกษตรกร 2,410 ราย พื้นที่ 12,931 ไร่ ผลผลิต 12,000 ตัน โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคการตัดช่อผลลำไยซึ่งจะเป็นการเพิ่มขนาดผลลำไย และมีขนาดผลที่สม่ำเสมอ ผลสุกเร็วขึ้นต้นลำไยไม่โทรม ขนาดผลผลิตตรงตามความต้องการของตลาด โดย เกษตรจำหน่ายผลผลิตได้ในเกรด AA A และ AA+A รวมกันแล้วมากกว่าร้อยละ 63 ส่วนผลการดำเนินการของอำเภอพบว่า อำเภอแม่วาง อำเภอสารภี และอำเภอสันป่าตอง เกษตรจำหน่ายผลผลิตได้ในเกรด AA A และ AA+A รวมกันแล้วคิดเป็นร้อยละ 65 64 และ 63 ตามลำดับ

95011 95012 95045 169566 169569 94703 94701

Share with :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *