1550598

เชียงใหม่จัดประชุมนานาชาติด้านมรดกโลก เตรียมเสนอรายงานให้ยูเนสโก พิจารณาแล้ว

ที่กรีนนิมมาน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซน ที่ปรึกษาโครงการเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ให้เกียรติกล่าวนำการประชุมนานาชาติด้านมรดกโลก โดยมีผู้เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติเข้าร่วมให้คำเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่เมืองมรดกโลก หลังจากที่เชียงใหม่ได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งในรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของแหล่งมรดกโลก โดยยูเนสโก ในปี 2557 และมีการจัดตั้งโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ตามแนวทางมรดกโลก โดยความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ กลุ่มคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายต่างๆ เพื่อศึกษา ค้นคว้าหาหลักฐานและประจักษ์พยานที่แสดงออกถึงคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากล (Outstanding Universal Value) ของเชียงใหม่ พร้อมกับการจัดทำร่างขอบเขตพื้นที่ที่จะยื่นขอเสนอเป็นมรดกโลก และการจัดทำร่างเอกสารข้อเสนอ

รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทำงานขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก กล่าวว่าขณะนี้กระบวนการจัดทำเอกสารข้อเสนอ เสร็จสิ้นแล้ว เตรียมส่งให้ยูเนสโกพิจารณา และส่งกลับมาให้แก้ไข ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาอีก 1 ปี ซึ่งอยู่ในคาบเวลา 10 ปีตามเงื่อนไขของยูเนสโก อย่างไรก็ตามประเด็นที่ท้าทายและน่าสนใจคือการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้าใจของคนเชียงใหม่ในเรื่องการยื่นเสนอพื้นที่ขอเป็นมรดกโลก และผลลัพธ์ของการเป็นมรดกโลก รวมไปถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ทั้งในเรื่องการมีส่วนร่วมในการสร้างแผนบริหารจัดการพื้นที่มรดก และการมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่อย่างจริงจังในอนาคต เนื่องจากเชียงใหม่เป็นทั้งเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นเมืองที่มีความเติบโตทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะต้องไปควบคู่กัน

 

1550598 S__16367970 S__16367971 S__16367972 S__16367973 1550593

Share with :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *