94703-1

“เชียงใหม่สนองนโนบาย Zoning by Agri map ปลูกข้าวนาปีเชื่อมโยงสู่การผลิตหอมหัวใหญ่”

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 9.30 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และนายมนัส สุริยสิงห์ นายอำเภอแม่วาง พร้อมด้วยเกษตรอำเภอแม่วาง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอำเภอแม่วาง 

โดยพื้นที่ปลูกข้าวในอำเภอแม่วาง ได้แก่ ตำบลบ้านกาด ตำบลดอนเปา ตำบลทุ่งปี๊ ตำบลทุ่งรวงทอง พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์สันป่าตอง 1 ,กข 10 ,และ กข 14 ส่วนตำบลแม่วิน นิยมปลูกข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมืองและข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง 1
โดยทางเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีการเก็บเกี่ยวข้าวอย่างถูกต้อง ตรงตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เกษตรกรได้รับราคาผลผลิตข้าวที่ดีไม่ถูกกดราคา และได้แนะนำการดูแลรักษาข้าว การสำรวจโรคและแมลง ศัตรูข้าว การระมัดระวังในการใช้สารป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวในระยะเก็บเกี่ยว การทำการเกษตรของเกษตรกรอำเภอแม่วาง ในตำบลบ้านกาด ตำบลดอนเปา ตำบลทุ่งปี๊ เกษตรกรจะมีการเตรียมดินเพื่อการเตรียมการเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ต่อจากการปลูกข้าวนาปี
โดยมีพื้นที่เพาะปลูกหอมหัวใหญ่จำนวน 3,488 ไร่ เกษตรกร จำนวน 871 ราย
ในการนี้จึงได้แนะนำเกษตรกรให้มีการเตรียมความพร้อมในการปลูกหอมหัวใหญ่อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การใช้เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ การเตรียมดินและปรับปรุงดินให้มีธาตุอาหารในดินที่เหมาะสม การป้องกันแมลงและโรคศัตรูหอมหัวใหญ่ โดยใช้สารชีวภัณฑ์ เชื้อราไตรโคเดอร์มา และบิวเวอร์เรีย ตลอดจนการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรผลิตหอมหัวใหญ่ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดแบะปลอดภัยต่อผู้บริโภค

94701 94703 94704 169508 94726 183873

Share with :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *