ABOUT US

ประวัติของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน

สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (ส.ส.ม.ช.) ความถี่ ๑๐๐ เมกกะเฮิตซ์ ระบบเอฟเอ็ม สเตริโอมัลติเพล็กซ์ ได้ทำพิธีเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๐ และต่อมาได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๕ ตอนที่ ๑๙ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ ใช้กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.๒๔๙๘ ความตอนหนึ่งว่า

“….เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือเนื่องจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดสอนวิชาการสื่อสารมวลชนเป็นวิชาเอกในคณะมนุษยศาสตร์ จำเป็นต้องใช้เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทดลองทางวิชาการและการฝึกหัดวิชาการสื่อสารมวลชนให้มีความชำนาญในส่วนที่มีควาามเกี่ยวข้องกับการส่งและเครื่องส่งวิทยุ

…ฉะนั้นจึงออกกฎกระทรวงให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่…ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์”

ท่านผู้บุกเบิกและสรรสร้างงานของสถานี คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ม.ล.ตุ้ย ชุมสาย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์คนแรก และอาจารย์เจริญพัน ชุมสาย ณ อยุธยา อดีตหัวหน้าภาควิชาการสื่อสารมวลชน

วัตถุประสงค์ของสถานีนี้ ปรากฏในรายงานของคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันเปิดสถานีอย่างเป็นทางการ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๐ ตอนหนึ่งว่า

“…คณะมนุษยศาสตร์ ได้คำนึงถึงหน้าที่ของส่วนรวมอีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือการให้บริการแก่ประชาชน และประชาชนในภาคเหนือ เมื่อคณะมนุษยศาสตร์ได้จัดให้มีสถานีวิทยุกระจายเสียงจากของจริงแล้ว คณะมนุษยศาสตร์ยังได้มีวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกในการจัดดำเนินการกระจายเสียงของสถานี ได้แก่ จัดการสอนวิชาครูหรือศึกษาศาสตร์ในระดับ ปกศ.ต้นและ ปกศ.สูง สำหรับครูที่ประสงค์จะเลื่อนวิทยฐานะด้วยการสอบวิชาชุด จัดให้มีบทความทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์และเพิ่มพูนความรู้แก่ประชาชนที่ใฝ่ในด้านความก้าวหน้าทางวิชาการของตน จัดให้มีรายการสราญใจ ซึ่งจะเป็นทางส่งเสริมให้บุคคลในระดับต่าง ๆ ให้พัฒนาจิตใจให้งดงามยิ่งขึ้น และให้การพัฒนาด้านภาษาได้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร จัดให้มีการประกาศข่าวสารที่มีสาระและที่เป็นประโยชน์แก่สังคมรวมกล่าวโดยสรุป สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชนทางภาคเหนืออย่างดีที่สุด และอย่างเต็มวิสัยสามารถทุกประการ…”

นับตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นต้นมา สถานีฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาควิชาการสื่อสารมวลชน ได้ใช้ในการผึกปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียงอย่างเป็นงานวิชาชีพตามหลักสูตรการศึกษา การทดลองวิจัยทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางเผยแพร่งานบริการทางวิชาการแก่ชุมชน  งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบันสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM ๑๐๐ กระจายเสียงทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐- ๒๒.๐๐น.

Print

 about_us line3

พันธกิจ

 

มุ่งมั่นให้บริการด้านข่าวสาร ความรู้ และความบันเทิงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

about_us line3

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ผ่านคลื่นความถี่และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

about_us 03