News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 สกัดกั้นยาเพสติดในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ

พลตรี บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีเป้าหมาย “สังคมมีความปลอดภัยจากยาเสพติด” มุ่งเน้นมาตรการ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านป้องกัน ด้านการปราบปราม และ ด้านการบำบัดรักษา ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ด้านการสกัดกั้นและปราบปราม มีผลการปฏิบัติงาน จำนวน 6,251 ครั้ง ผลการจับกุมยาเสพติด โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ปฏิบัติ และร่วมปฏิบัติ สามารถตรวจยึดจับกุมผู้ต้องหาและของกลาง ประกอบด้วย ยาบ้า จำนวน 36,984,155 เม็ด คิดเป็นร้อยละ 18 ของการจับกุมในพื้นที่รับผิดชอบ, ไอซ์ จำนวน 308.77 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 21 ของการจับกุมในพื้นที่รับผิดชอบ และผู้ต้องหา จำนวน 543 ราย คิดเป็นร้อยละ 70 ของการจับกุมในพื้นที่รับผิดชอบ

การดำเนินการโครงการที่สำคัญ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการติดตามผู้ผ่านการบำบัด ในพื้นที่เป้าหมายค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ศป.ปส.ชน. และ ค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เป้าหมายเพื่อเป็นการป้องปราม ติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม, โครงการ ราษฎร์ รัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง ส่งเสริมการเล่นกีฬาทำให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดยดำเนินการในหมู่บ้านที่มีการเคลื่อนไหวยาเสพติด มีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ,บริการตัดผม , แจกผ้าห่ม และอุปกรณ์กีฬา, โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับ องค์กร ไฮฮุย – ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ของหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ ทำให้เกิดความร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่รัฐ

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยบูรณาการอย่างใกล้ชิดกับส่วนราชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืน ให้ยาเสพติดหมดสิ้นไป

เขียนเมื่อ 20 กันยายน 2562 05:45:37 น. (view: 392)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง