News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สภาองค์กรชุมชนตำบล ยื่นข้อเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัด ความต้องการของประชาชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

 วันนี้ (27 พ.ย.62) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลในระดับจังหวัดเชียงใหม่ “สภาองค์กรชุมชน สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเชียงใหม่” เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับปัญหา แนวทางการแก้ไขหรือความต้องการของประชาชนในเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะ และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการทำแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างสภาองค์กรชุมชน ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา โดยมีผู้แทนจากสภาองค์กรชุมชนตำบลในท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 200 แห่ง ร่วมประชุม

    นอกจากนี้ สภาองค์กรชุมชนได้มีการจัดเวทีสาธารณะการเสนอแนะ แลกเปลี่ยนนโยบายสภาองค์กรชุมชน ซึ่งได้รวบรวมข้อเสนอมาจากเครือข่ายที่สำคัญ โดยมีประเด็นสำคัญ 5 ประเด็น คือ 

     1.ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนการทำงานงบประมาณให้กับสภาองค์กรชุมชนตำบล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการป้องกันไฟป่าและฝุ่นควัน 

    2.ขอให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลืออาสาสมัคร 

    3.ขอให้มีการสนับสนุนงบประมาณ ความรู้ การตลาดเพื่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการผลิตอย่างยั่งยืน โดยร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบล 

    4.ขอให้แต่งตั้งผู้แทนสภาองค์กรชุมชน ร่วมเป็นกรรมการบริหารจัดการไฟป่าและฝุ่นควัน ทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด 

   5.ขอให้มีการกำหนด มาตรการการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ตามบริบทพื้นที่โซนเหนือ โซนกลาง และโซนใต้

     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ในแนวทางการทำงาน  ต้องขอความร่วมมือจากสภาองค์กรชุมชน ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคประชาชน เข้ามาช่วยสนับสนุน ทั้งในเรื่องของมาตรการป้องกันไฟป่า ซึ่งจังหวัดได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันไฟป่าในแต่ละอำเภอลงพื้นที่พบปะประชาชน และภายในเดือนธันวาคมนี้ต้องทราบเป้าหมายและข้อมูลที่ชัดเจน ทั้งในเชิงบุคคล เชิงพื้นที่ โดยเฉพาะในเรื่องของพื้นที่ผ่อนผันทำกิน ต้องรู้ว่ามีการปลูกพืชอะไร และต้องสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยไม่จำเป็นต้องจัดการเชื้อเพลิงพร้อมกัน แต่ต้องสะท้อนความเป็นจริง และการบริหารเชื้อเพลิงต้องทำได้ดีที่สุด ซึ่งภาคประชาชนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยขอให้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน

เขียนเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2562 08:38:29 น. (view: 160)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง