News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ศป.บส.ชน. ส่งเสริมการเลี้ยงหมูดำพันธุ์พื้นเมืองให้กลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าม้ง บ.ห้วยลึก อ.เขียงดาว จ.เชียงใหม่ หวังประชาชนมีอาขีพที่มั่นคงลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่   วันที่ 26  พ.ค. 63 เวลา 10.00 น. พลตรี บุญยืน อินกว่าง รองผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (รองผบ.ศป.บส.ชน.) เปิดเผยว่า

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในการเตรียมการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาทางเลือก (Mr.AD.2) ตำบลปิงโค้ง อ.เขียงดาว จังหวัดเชียงใหม่และผู้นำชุมชนบ้านห้วยลึกลงสำรวจโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหมูดำ(พันธ์ุพื้นเมือง) ที่เป็นที่นิยมและต้องการของชาวเขาเผ่าม้งสำหรับใช้ในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ

   โดยใช้พื้นที่ข้างบ้านล้อมเป็นคอก เพื่อเป็นพื้นที่ในการเลี้ยงหมูดำ พันธุ์พื้นเมือง ซึ่งเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติทำให้หมูดำไม่เกิดความเครียดและไม่รู้สึกถูกกักขังโดยมีการสร้างคอกแบบโรงเรือนแยก เพื่ออนุบาลลูกหมูดำและมีการตอนลูกหมูดำตัวผู้เพื่อให้โตไวและน้ำหนักดี 

   ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องปศุสัตว์ และเรื่องการตลาด จึงจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหมู เพื่อแนะนำชาวบ้านเกี่ยวกับการเลี้ยง และการจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมผู้เลี้ยงรายใหม่ เพื่อให้การเลี้ยงหมูดำพันธุ์พื้นบ้าน มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาขีพที่มั่นคงลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่

เขียนเมื่อ 26 พฤษภาคม 2563 10:32:30 น. (view: 156)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง