News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ลุยถึงบ้านนักเรียนบนดอย ติดตามเรียนทางไกลในสถานการณ์โควิด 19

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) ออกติดตามการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โควิด 19 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ปาคี อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนบนดอยสูง การเดินทางยากลำบาก นักเรียนทั้งหมดเป็นชนเผ่า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 พบปัญบางครอบครัวไม่มีโทรทัศน์ที่จะรับชม บางครอบครัวมีสมาทโฟนรับชมแต่สัญญาณไม่เสถียรเนื่องจากอยู่บนภูเขาสูง บางครอบครัวมีโทรทัศน์รุ่นเก่า จานดาวเทียมรุ่นเก่าทำให้สัญญาณภาพและเสียงไม่ชัดเจน อีกทั้งนักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายที่ต้องเรียนอยู่กับบ้าน เมื่อมีข้อสงสัยไม่สามารถสอบถามใครได้ และอยากไปเรียนที่โรงเรียนไวๆจะได้พบคุณครูและเพื่อนๆ จึงสั่งการให้คุณครูดูแลนักเรียนโดยออกเยี่ยมที่บ้านอย่างน้อย 1-3 วันต่อสัปดาห์ และให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือช่องทางของโรงเรียนกำหนด และชื่นชมทางผู้บริหาร คณะครู ที่มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี และขอบคุณเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ทุกคนโดยนายเชาวฤทธิ์ ตาใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปาคี และคณะครู ได้มีการวางแผนการดำเนินงานทั้งระบบ, มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานการณ์พิเศษการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Cvide-19), มีการสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ, มีการวางแผนพัฒนาและช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และสถานที่, พร้อมทั้งเตรียมการดาวน์โหลดและจัดพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ดำเนินงานกับนักเรียนรายบุคคล, แบ่งครูรับผิดชอบในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน,ทำการประชาสัมพันธ์แบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน มีการประชุมชี้แจงผู้ปกครองสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อตอบปัญหาข้อสงสัยแก่ผู้ปกครองและนักเรียน, ส่งเสริมการจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับครูและนักเรียน, สร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองคลิป cme2 news : ลุยถึงบ้านนักเรียนบนดอย ติดตามเรียนทางไกลในสถานการณ์โควิด 19Youtube : http://youtu.be/seYabJCkY-E  เขียนเมื่อ 26 พฤษภาคม 2563 16:52:00 น. (view: 306)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง