News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

รองพ่อเมืองเชียงใหม่ ลงพื้นที่พบปะประชาชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา ชี้แจง ให้ข้อมูล และทำความเข้าใจกับราษฎร เรื่องนโยบายการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎร ของ คทช.โดยชาวบ้านขอเวลาสำหรับการหารือ ตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่   วันที่ 30 พ.ค. 2563 ที่ อาคารอเนกประสงค์ โบสถ์คริสตจักรบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงกับราษฎร ในเขตพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่องการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎร ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด ทั้งจาก กรมป่าไม้ กรมที่ดิน กรมการปกครองฯ เข้าร่วมประชุม ชี้แจง และตอบคำถามข้อสงสัยของประชาชน

เรื่อง สิทธิการถือครองสิทธิที่ดินทำกิน ตามหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ  คทช. ความเป็นมาของนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ลักษณะประเภทที่ดินและกรอบการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน รายละเอียดของกลไกและขั้นตอนการดำเนินงาน สิทธิที่ประชาชนจะได้รับจากการดำเนินนโยบายทั้งสิทธิในการทำมาหากินและสิทธิในการอยู่อาศัยในพื้นที่เขตป่าสงวนอย่างถูกกฎหมาย รวมถึงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจากภาครัฐให้ราษฎรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอนาคตเพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชน โดยการนำระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้ง การสร้างถนนปรับปรุงเส้นทาง การประปา การไฟฟ้า การขุดลอกแหล่งน้ำ และการสร้างแหล่งเก็บน้ำ ซึ่งจะเป็นกระบวนการสานต่อการพัฒนาในลำดับต่อไปภายหลังการชี้แจง และตอบข้อซักถามแล้ว พี่ น้อง ชาวบ้านอำเภอกัลยาณิวัฒนา ได้ขอเวลาสำหรับการไปคิด ตัดสินใจ หารือกันให้รอบด้าน ก่อนจะให้คำตอบกับทางอำเภอกัลยาณิวัฒนา ว่าจะเข้าร่วมโครงการจัดสรรที่ดินทำกิน ของ คทช. หรือไม่ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงเงื่อนไข ระยะเวลาภายใน 240 วันนับแต่เริ่มการดำเนินงานของ คทช.ทั่วประเทศด้วย

เขียนเมื่อ 31 พฤษภาคม 2563 17:10:41 น. (view: 135)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง