RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ข่าวสารล้านนา

ข่าวสารล้านนา
รายการ: ข่าวสารล้านนา

ข่าวสารล้านนาเช้า 23 พ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเช้า 23 พ.ค.2562
23 พ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเช้า 22 พ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเช้า 22 พ.ค.2562
22 พ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 22 พ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 22 พ.ค.2562
22 พ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเช้า 21 พ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเช้า 21 พ.ค.2562
21 พ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 21 พ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 21 พ.ค.2562
21 พ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเช้า 20 พ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเช้า 20 พ.ค.2562
20 พ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 20 พ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 20 พ.ค.2562
20 พ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเช้า 17 พ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเช้า 17 พ.ค.2562
17 พ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 17 พ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 17 พ.ค.2562
17 พ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเช้า 16 พ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเช้า 16 พ.ค.2562
16 พ.ค 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 1387 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 139 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง