RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ข่าวสารล้านนาเย็น 17.35-18.00 น.

ข่าวสารล้านนาเย็น 17.35-18.00 น.
รายการ: ข่าวสารล้านนาเย็น 17.35-18.00 น.

ข่าวสารล้านนาเย็น 27 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 27 ธ.ค.2562
27 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 26 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 26 ธ.ค.2562
26 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 25 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 25 ธ.ค.2562
25 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 24 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 24 ธ.ค.2562
24 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 23 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 23 ธ.ค.2562
23 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 20 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 20 ธ.ค.2562
20 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 19 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 19 ธ.ค.2562
19 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 18 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 18 ธ.ค.2562
18 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 17 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 17 ธ.ค.2562
17 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 16 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 16 ธ.ค.2562
16 ธ.ค 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 241 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 25 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง