RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ข่าวสารล้านนาเย็น 17.35-18.00 น.

ข่าวสารล้านนาเย็น 17.35-18.00 น.
รายการ: ข่าวสารล้านนาเย็น 17.35-18.00 น.

ข่าวสารล้านนาเย็น 29 ต.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 29 ต.ค.2562
29 ต.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 28 ต.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 28 ต.ค.2562
28 ต.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 25 ต.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 25 ต.ค.2562
25 ต.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 24 ต.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 24 ต.ค.2562
24 ต.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 23 ต.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 23 ต.ค.2562
23 ต.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 23 ต.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 23 ต.ค.2562
23 ต.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 22 ต.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 22 ต.ค.2562
22 ต.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 21 ต.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 21 ต.ค.2562
21 ต.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 18 ต.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 18 ต.ค.2562
18 ต.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 17 ต.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 17 ต.ค.2562
17 ต.ค 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 98 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 10 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง