08.10 – 08.30 น. / ข่าวสารล้านนา / Dj. ปาริสสา กาญจนกุล