News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ประชาชนร่วมกันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพื่อลดปัญหาความรุนแรงในสังคม

 วันนี้ (25 พ.ย. 65) นางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 เห็นชอบให้ เดือนพฤศจิกายน ของทุกปีเป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” เพื่อให้สังคมได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงดังกล่าวที่นับวันจะมีแนวโน้มสูงขึ้น และเพื่อให้เกิดเป็นกระแสสังคมที่ประชาชนให้ความร่วมมือในการยุติปัญหา โดยสัญลักษณ์ “ริบบิ้นสีขาว” เป็นสัญลักษณ์สากลที่ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว แสดงถึง "การไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว" จึงขอความร่วมมือประชาชน และส่วนราชการทุกหน่วยงานร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหา ซึ่งหากต้องการความช่วยเหลือเรื่องความรุนแรงในครอบครัวสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ โทรสายด่วน 24 ชั่วโมง โทร 1300, สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง โทร.191, ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้

เขียนเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2565 13:05:51 น. (view: 6115)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง